Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj

Newsletter

Jeśli chciałbyś otrzymywać informacje o naszych promocjach i nowościach podaj swój adres e-mail.

Polityka prywatności

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - dalej RODO, podajemy poniższe informacje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AKMED Medyczne Instrumenty Diagnostyczne Anna Przybysz Krzysztof Przybysz spółka cywilna z siedzibą pod adresem 60-691 Poznań, ul. Tomasza Zana 14, posiadającą REGON: 300191522, NIP: 9721125558 (dalej: Administrator).

2) Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

3) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4) Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
b) certyfikat SSL na stronach Sklepu Internetowego, gdzie zbierane są dane osobowe Klientów,
c) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

5) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)

6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

7) Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

8) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, przy pomocy których Administrator wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia, w tym podmioty świadczące Administratorowi usługi księgowe oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody.

11) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

12) Pani/Pana dane nie będą przedmiotem podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.

13) Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

14) Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres biura obsługi klienta: ul. Piątkowska 122/13, 60-649 Poznań
- przez e-mail: info@akmed.com.pl
- telefonicznie: 618254561